Welcome to Functional inorganic materials lab!

Visitor NO. 20843

中文
|
EN
Home News Research Achievement Group Awards Industrialization Recruitment Links
    Research
 
  Research
current position: homepage > Research

1. Design, Fabrication and Application of Functional Hollow Multi-shelled StructureHoMS


[1] Dan Mao, Jiawei Wan, Jiangyan Wang, and Dan Wang*, Advanced  Materials, 2018, 1802874.

[2] Jiangyan Wang, Hongjie Tang, Lijuan Zhang, Hao Ren, Ranbo Yu*, Quan Jin, Jian Qi, Dan Mao, Mei Yang, Yun Wang, Porun Liu, Yu Zhang*, Yuren Wen, Lin Gu, Guanghui Ma, Zhiguo Su, Zhiyong Tang, Huijun Zhao and Dan Wang*, Nature Energy, 2016,1,16050.

[3] Jian Qi,  Xiaoyong Lai,  Jiangyan Wang,  Hongjie Tang, Hao Ren, Yu Yang,  Quan Jin, Lijuan Zhang,  Ranbo Yu*, Guanghui Ma, Zhiguo Su, Huijun Zhao and Dan Wang*, Chemical Society Reviews, 2015, 44, 6749-6773.

[4] Xiaoyong Lai, Jun Li, Brian A  Korgel, Zhenghong Dong, Zhenmin Li, Fabing Su, Jiang Du, and Dan Wang*,Angewandte Chemie-International Edition, 2011, 50, 2738-2741.

[5] Zhenmin Li, Xiaoyong Lai, Hong Wang, Dan Mao, Chaojian Xing, Dan Wang*, Journal of Physical Chemistry C, 2009, 113 (7), 2792-2797.


2. Design, Fabrication and Application of Functional Two-dimensional Materials


[6] Yasong Zhao, Jiawei Wan, Huiying Yao, Lijuan Zhang, Kaifeng Lin, Lei Wang, Nailiang Yang *,Daobin Liu, Li Song, Jia Zhu *, Lin Gu, Lei Liu, Huijun Zhao, Yuliang Li *,Dan Wang *, Nature chemistry, 2018, 10, 924-931

[7] Yasong Zhao, Hongjie Tang, Nailiang Yang, Dan Wang*, Advanced Science, 2018, 5, 201800959.

 
   
 
Links: 2nd Hollow Nanostructured Materials Materials Chemistry Frontiers Inorganic Chemistry Frontiers Institute of Process Engineering CAS

Institute of process engineering Chinese Academy of Sciences http://www.ipe.cas.cn/

Address: No.1, North 2nd Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing Tel: 86-10-62533616 Fax: 86-10-62533616 Post Code: 100190